سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

بررسی مفاهیم ریسک و کلیات فرآیند مدیریت ریسک

تشریح روش‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (JSA, WILLIAM FINE, FMEA)

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

مدت دوره : 16ساعت

3,200,000 ﷼
ثبت نام
5 5 1 Product

آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی

آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آن

آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها

ایمنی کار در ارتفاع

شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

تشریح وظایف مسئولین ایمنی

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق

آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق

آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها

اهیمت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی

مدت دوره : 40ساعت

5,500,000 ﷼
ثبت نام
بدون امتیاز

آشنایی با اصول اولیه ایمنی عمومی

آشنایی با حوادث ناشی از کار و راه های پیشگیری از آن

آشنایی با حوادث ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

آشنایی با قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی

آشنایی با لوازم حفاظت فردی

 

1,200,000 ﷼
ثبت نام