تربیت معلم مدارس ابتدایی

مشخصات دوره
در حال تکمیل: بله
مدت زمان: 92
جنسیت: آقایان/بانوان
روزهای هفته: متعاقبا اعلام میگردد
نوع دوره: حضوری
محل برگزاری: مرکز ۱
ظرفیت باقیمانده: 19
۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
توضیحات

این دوره آموزشی کوتاه مدت براي کلیـه رشـته هـاي تحصـیلی و علاقـه منـدان بـه تـدریس در مـدارس غیرانتفاعی مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است. شـرط لازم بـراي گذرانـدن ایـن دوره، داشـتن مـدرك کارشناسی است.

سرفصل ها

روانشناسی کودك


روش تدریس و بررسی کتابهاي فارسی


روشها و فنون تدریس


اندازهگیري و سنجش پیشرفت تحصیلی


طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی


روش تدریس و بررسی کتابهاي علوم تجربی


روش آموزش هنر


روش تدریس املاء و انشاء


روش تدریس و بررسی کتابهاي قرآن و هدیههاي آسمانی


چگونگی آموزش IT به کودکان  

پیش‌نیازها
ندارد.
منابع آموزشی
کتابهاي درسی مقطع ابتدایی
راهنماي تدریس کتـاب هـاي مقطـع ابتـدایی
روانشناسی پرورشی
روانشناسـی رشـد
آینده شغلی
این دوره آموزشی کوتاه مدت براي کلیـه رشـته هـاي تحصـیلی و علاقـه منـدان بـه تـدریس در مـدارس غیرانتفاعی مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است.
نظرات